Algemene leverings-
voorwaarden

STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH voor ondernemers (B2B)

§ 1 Toepassingsgebied

(1)           Deze algemene leveringsvoorwaarden (Allgemeine Geschäftsbedingungen, hierna “AGB”) gelden voor alle overeenkomsten tussen STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH, Platz der Republik 6, D 42107 Wuppertal, telefoonnummer: +49 (0)202 49 20-0, fax: +49 (0)202 49 20-111, e-mail: info@storch.be, vertegenwoordigd door Jörg Heinemann, ingeschre-ven bij: Amtsgericht Wuppertal, registernummer: HRB 9455, btw-identificatienummer op grond van § 27a UStG: DE 812393124 (hierna „STORCH“) en haar klanten met als onder-werp een bestelling bij de webwinkel www.storch.de over de levering van de daar aangeboden producten.

(2)           Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden uitsluitend deze AGB in de versie die van kracht is ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. De meest recente versie van de AGB wordt op verzoek aan de klant toegezonden en kan, onafhankelijk daarvan, steeds wor-den ingezien, gedownload en geprint via https://nl.storch.de/nl/algemene-leveringsvoorwaarden. De klant geeft door zijn bestelling uitdrukkelijk toestemming tot toepassing van deze AGB en doet afstand van de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden of leverings- en betalingscondities. Andere algemene voorwaarden gelden ook niet, als zij niet per geval uitdrukkelijk door STORCH zijn weersproken. Afwijkende algemene voorwaarden van de klant zijn slechts van toepassing, in-dien deze afzonderlijk, uitdrukkelijk en schriftelijk overeen zijn gekomen. Mocht de klant hiermee niet instemmen, dient hij STORCH hierover onmiddellijk schriftelijk in te lichten.

(3)           Klanten als bedoeld in deze AGB zijn uitsluitend ondernemers in de zin van §§ 14, 310 lid 1 van het Duitse Burgerlijk Wetboek, hierna “BGB”, dat wil zeggen iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid, die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in de uitoefening van haar commerciële of zelfstandige beroepsmatige activiteit. De verkoop aan consumenten is uitgesloten.


§ 2 Registratie in het handelssysteem

(1)           De bestelling van goederen in de webshop van STORCH vereist een voorafgaande kosteloze registratie in het handelssysteem van STORCH. Er bestaat geen aanspraak op toelating tot het handelssysteem. Bevoegd tot deelname zijn uitsluitend onbeperkt bevoegde (rechts)personen die handelen in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsmatige activiteit. De klant dient op verzoek van STORCH een kopie van zijn identiteitsdocument toe te zenden, respectievelijk zijn btw-identificatienummer door te geven en zijn inschrijving als ondernemer aan te tonen. Voor de toelating vult de klant het aanmeldingsformulier op de website van STORCH digitaal in en zendt dit aan STORCH. De voor het aanmaken van een gebruikersac-count vereiste gegevens dienen door de klant volledig en naar waarheid te worden ingevuld. Na het voltooien van de inschrijving volgt de aanmelding bij het handelssysteem van STORCH door invulling van het klantnummer, respectievelijk het opgegeven e-mailadres van de klant, alsmede het door de klant gekozen wachtwoord. De klant is verplicht om het wacht-woord geheim te houden en het in geen geval aan derden te verstrekken.

(2)           Afgezien van de verklaring van de klant dat hij instemt met de geldigheid van deze algemene leveringsvoorwaarden, zijn aan de inschrijving geen verplichtingen verbonden. De inschrij-ving in het handelssysteem als zodanig leidt niet tot een afnameverplichting van de door STORCH aangeboden producten.

(3)           In geval van een wijziging van de persoonlijke gegevens van de klant, is de klant zelf verant-woordelijk voor de aanpassing. Alle wijzigingen kunnen na aanmelding worden ingevoerd op de website van STORCH onder “klantomgeving”.


§ 3 Onderwerp van de overeenkomst

(1)           Het productaanbod van STORCH omvat een veelvoud van verschillende producten op het ge-bied van het schilder- en stukadoorsambacht (bijvoorbeeld gereedschappen, machines, ge-bruiksmateriaal, hulpmiddelen en bijbehorende diensten).

(2)           STORCH levert de concrete prestatie na ontvangst van de opdracht onder de voorwaarden van de telkens omschreven prestatie. Dit geldt in het bijzonder voor de aard en de omvang van de prestaties alsmede de prijzen en de levertijd.


§ 4 Totstandkoming van de overeenkomst

(1)           De presentatie van en de reclame voor artikelen van STORCH, in het bijzonder in de web-shop, zijn vrijblijvend en vormen geen bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereen-komst, maar strekken tot verkrijging van een bindend aanbod in de zin van § 145 BGB van de klant (bestelling).

(2)           Specificaties van het onderwerp van de levering of de prestatie (bijvoorbeeld gewicht, afme-tingen, gebruikswaarde, belastbaarheid, toleranties en technische gegevens) evenals illustraties ervan (bijvoorbeeld tekeningen en afbeeldingen) in de productpresentatie zijn slechts bij be-nadering maatgevend, tenzij de bruikbaarheid voor het in de overeenkomst voorziene doel een exacte overeenstemming vereist. Zij zijn geen gegarandeerde wezenskenmerken, maar om-schrijvingen of classificaties van de levering of de prestatie. In de handel gebruikelijke afwij-kingen en afwijkingen die voortkomen uit wettelijke voorschriften of die technische verbete-ringen inhouden, dan wel de vervanging van bestanddelen door gelijkwaardige onderdelen, zijn toelaatbaar mits zij geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid voor het in de overeenkomst voorziene doel.

(3)           De klant kan een bestelling bij de webshop van STORCH plaatsen als volgt: allereerst dient de klant zich op de website van STORCH onder “klantomgeving” aan te melden met zijn klant-nummer of e-mailadres en zijn wachtwoord voor de webshop. Na een geslaagde aanmelding kan de klant gebruik maken van de webshop van STORCH en de gewenste producten bestel-len. Als de klant het gewenste product heeft gevonden, kan hij dit vrijblijvend beter bekijken door te klikken op de productnaam of de productafbeelding. Zo krijgt de klant nadere informa-tie over het betreffende product, bijvoorbeeld artikelnummers, maten, verkoopeenheden of prijzen per eenheid. Indien de klant het betreffende product wenst te bestellen, kan hij onder “hoeveelheid/aantal” het gewenste aantal intoetsen en dit door het klikken op de knop “in de winkelwagen” in de winkelwagen leggen voor het vervolg van de bestelling. Vóór verzending van de bestelling kan de klant zijn bestelling op ieder moment wijzigen. De klant kan in de winkelwagen de hoeveelheid van ieder te bestellen product wijzigen en tevens individuele ar-tikelen uit de winkelwagen verwijderen. In de winkelwagen worden de klant voor de geselec-teerde producten de prijzen per eenheid, het subtotaal van de bestelling, eventueel toepasselij-ke verzend- en verwerkingskosten alsmede het geldende Btw-tarief en het totaalbedrag van de bestelling getoond. Als de klant de bestelling wenst te plaatsen, kan hij in de winkelwagen klikken op de knop “afrekenen”. Daardoor komt hij bij het invoerscherm van de persoonlijke bestelgegevens van de klant (factuurgegevens, verzendadres, wijze van verzending en van be-taling). Na invoer van de bestelgegevens komt de klant door te klikken op de knop “voortzet-ting”, bij het overzicht van de bestelling, dat alle geselecteerde producten inclusief prijs- en hoeveelheid alsmede de verwachte levertijd aangeeft. Op deze plaats krijgt de klant ook de mogelijkheid om de bestelling te voorzien van een commentaar. De klant sluit de bestelling af door een klik op de knop “nu bestellen” alsmede het vooraf aanvinken van het selectievakje aan het einde van het bestelproces en hij en doet daarmee jegens STORCH een verbindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.

(4)           Na ontvangst van het aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst ontvangt de klant van STORCH een automatisch gegenereerde e-mail waarmee de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd (bevestiging van de bestelling). Deze bevestiging van de bestelling houdt nog geen aanvaarding van het aanbod door STORCH in.

(5)           Een koopovereenkomst komt pas tot stand, wanneer STORCH de bestelling aanneemt door middel van een uitdrukkelijke verklaring. Tenzij uit de bestelling iets anders blijkt, is STORCH gerechtigd om het aanbod aan te nemen binnen een termijn van twee weken na ont-vangst. Het verzenden van een factuur en de levering van de goederen aan de klant staan ge-lijk aan een uitdrukkelijke bevestiging van de bestelling. STORCH is gerechtigd om de aan-name te weigeren, bijvoorbeeld na een onderzoek naar de kredietwaardigheid van de klant.

(6)           De overeenkomst komt tot stand onder het voorbehoud dat niet of slechts gedeeltelijk wordt geleverd, indien aan STORCH als tussenleverancier niet of niet behoorlijk is geleverd. Dit geldt uitsluitend voor het geval dat het niet of slechts gedeeltelijk leveren niet aan STORCH te wijten is.


§ 5 Opslag van de overeenkomst

STORCH slaat de bestelling van de klant en de opgegeven bestelgegevens op. STORCH zendt de klant per e-mail een bevestiging van de bestelling met alle bestelgegevens. De klant heeft tevens de mogelijkheid om de bestelling alsmede de algemene leveringsvoorwaarden te printen vóór het plaatsen van de bestelling bij STORCH. De klant kan de AGB steeds inzien via www.storch.de/agb.html. Tenslotte heeft de klant via zijn gebruikersaccount in de “klantomgeving” steeds toegang tot de door hem geplaatste bestellingen.


§ 6 Prijzen, opeisbaarheid, verzuim, verrekening, retentie

(1)           Kosten en prijzen blijken uit het betreffende productaanbod van STORCH. Alle genoemde prijzen zijn nettoprijzen in EURO en dienen te worden vermeerderd met de geldende wettelij-ke omzetbelasting alsmede de in § 7 lid 2 van deze AGB nader omschreven verzend- en ver-pakkingskosten. Aanvullende leveringen en prestaties worden apart in rekening gebracht.

(2)           Factuurbedragen dienen door de klant te worden voldaan binnen 10 kalenderdagen met 2 % korting of binnen 30 dagen na factuurdatum zonder korting. Bij het innen van cheques of wis-sels vindt voldoening pas plaats door de definitieve bijschrijving ervan. STORCH behoudt zich het recht voor om prestaties achter te houden tot aan het voldoen van de rekening.

(3)           Indien de klant met de betaling in verzuim is, dient hij de wettelijke verzuimrente ter hoogte van 9 procentpunten boven de geldende basisrente te voldoen. Bovendien maakt STORCH aanspraak op betaling van aanmaningskosten ter hoogte van 40 EURO. De aanspraak op ver-dere schadevergoeding wordt voorbehouden.

(4)           De klant is slechts bevoegd tot verrekening, indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onomstreden door STORCH zijn erkend of indien zij in een wederkerige relatie staan tot de vordering van STORCH. De klant is slechts bevoegd tot uitoefening van een re-tentierecht, indien zijn vordering berust op dezelfde rechtsverhouding.


§ 7 Leveringscondities, verzendkosten, plaats van levering, overgang van het risico, schuldei-sersverzuim, overmacht

(1)           De levering van goederen vindt plaats door verzending aan het door de klant in het kader van de bestelling opgegeven leveringsadres. STORCH is slechts bevoegd tot gedeeltelijke leve-ring, indien de gedeeltelijke levering voor de klant in het kader van het overeengekomen doel bruikbaar is, de levering van de overige bestelde goederen gegarandeerd is en hierdoor voor de klant geen noemenswaardige lasten of aanvullende kosten ontstaan (tenzij STORCH bereid is tot het dragen van deze kosten). Tenzij anders overeengekomen, is STORCH bevoegd, de wijze van verzending te kiezen (in het bijzonder vervoerder, verzendroute, verpakking). De goederen worden door STORCH verzendklaar voor de levering beschikbaar gesteld. Het ver-pakkingsmateriaal wordt eigendom van de klant; hij is verplicht tot een correcte afvoer van het verpakkingsmateriaal.

(2)           Voor een levering van goederen naar België, Nederland en Luxemburg gelden de volgende bepalingen, tenzij anders overeengekomen:

Voor commerciële eindverbruikers en servicepartners: de minimum netto-bestelwaarde bedraagt 20,00 EUR. De verzendingskosten bij een netto-bestelwaarde van minder dan 100,00 EUR bedragen 20,00 EUR. Vanaf een netto-bestelwaarde van 100,00 EUR worden geen verzendings- en verpakkingskosten berekend.

Voor groothandelaren en bouwstofgroothandels: de minimum netto-bestelwaarde bedraagt 20,00 EUR. De verzendingskosten bij een netto-bestelwaarde van minder dan 525,00 EUR bedragen 20,00 EUR. Vanaf een netto-bestelwaarde van 525,000 EUR worden geen verzendings- en verpakkingskosten berekend.

(3)           Tenzij anders overeengekomen, is Wuppertal de plaats van nakoming voor alle verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

(4)           Het risico van een onvoorziene vernietiging of een onvoorziene verslechtering van de goe-deren alsmede het risico van vertraging gaat over op de klant vanaf de overdracht van de goe-deren aan de expediteur, vervoerder, koerier of andere met de verzending belaste derde. Dit geldt ook in het geval van levering in delen.

(5)           STORCH is niet aansprakelijk voor onmogelijkheid van de levering of voor vertraging in de levering, indien deze het gevolg is van overmacht of andere gebeurtenissen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet konden worden voorzien (bijvoorbeeld alle soorten be-drijfsstoringen, moeilijkheden bij de materiaal- of energievoorziening, vertragingen bij het vervoer, stakingen, rechtmatige blokkades, gebrek aan arbeidskrachten, energie of grondstof-fen, moeilijkheden bij de verkrijging van vereiste overheidsvergunningen, overheidsmaatrege-len of de uitblijvende, verkeerde of niet-tijdige belevering door leveranciers) en die niet te wij-ten zijn aan STORCH. Indien dergelijke gebeurtenissen voor STORCH de levering of presta-tie ernstig belemmeren of onmogelijk maken en de belemmering niet slechts van voorbijgaan-de aard is, is STORCH bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Bij belemmeringen van voor-bijgaande aard worden de leverings- of prestatietermijnen verlengd of worden de leverings- of prestatietermijnen opgeschoven voor de duur van de belemmering inclusief een passende aan-looptijd. Indien op grond van de vertraging de afname van de levering of de prestatie niet van de klant kan worden gevergd, kan de klant de overeenkomst ontbinden door middel van een onverwijlde aan STORCH gerichte schriftelijke verklaring.


§ 8 Eigendomsvoorbehoud

(1)           STORCH maakt een eigendomsvoorbehoud op de verkochte en geleverde goederen totdat al haar bestaande en toekomstige vorderingen uit hoofde van de koopovereenkomst en een lo-pende zakelijke relatie volledig zijn voldaan (zekergestelde vorderingen).

(2)           De goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust mogen niet aan derden worden verpand noch als zekerheid worden overgedragen vóórdat de verzekerde vorderingen volledig zijn vol-daan. De klant dient STORCH onverwijld schriftelijk in te lichten, indien een faillissements-aanvraag is ingediend of wanneer derden beslag leggen op de goederen van STORCH (bij-voorbeeld ten behoeve van uitwinning).

(3)           Bij gedragingen van de klant die in strijd zijn met de overeenkomst, in het bijzonder het niet betalen van de opeisbare koopprijs, is STORCH bevoegd tot ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig de wettelijke voorschriften en tot afgifte van de goederen door de klant op grond van het eigendomsvoorbehoud en de ontbinding. Als de klant de opeisbare koopprijs niet voldoet, kan STORCH deze rechten slechts gelden maken, indien zij de klant vooraf zon-der succes een redelijke termijn tot betaling heeft gesteld of indien een dergelijke termijn op grond van de wettelijke voorschriften achterwege kan blijven.

(4)           De klant is tot aan de onder (c) bedoelde herroeping bevoegd om de door het eigendomsvoor-behoud getroffen goederen in zijn normale bedrijfsuitoefening te verkopen en/of te verwerken. In dit geval gelden aanvullend de volgende bepalingen.
(a) Het eigendomsvoorbehoud rust tevens op de volledige waarde van producten die zijn ont-staan door de verwerking, vermenging of verbinding van de goederen, waarbij STORCH als producent wordt beschouwd. Indien bij een verwerking, vermenging of verbinding van de goederen met goederen van derden hun eigendomsvoorbehoud blijft bestaan, verwerft STORCH mede-eigendom in de verhouding van de rekenwaarde van de verwerkte, ver-mengde of verbonden goederen. Voor het overige geldt voor het voort te brengen product hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.
(b) De klant cedeert bij voorbaat aan STORCH tot zekerheid alle vorderingen ter hoogte van de tussen hem en STORCH overeengekomen koopprijs (inclusief omzetbelasting) die zul-len ontstaan door de wederverkoop, respectievelijk ter hoogte van de mede-eigendom van STORCH ontstaan zoals omschreven hierboven onder (a). STORCH stemt in met de ces-sie. De in lid 2 genoemde verplichtingen van de klant gelden ook ten opzichte van de ge-cedeerde vorderingen.
(c) De klant blijft naast STORCH bevoegd tot inning van de vordering op voorwaarde dat hij zijn betalingsverplichtingen behoorlijk nakomt en niet in verzuim is. STORCH verbindt zich ertoe de vordering niet te innen voor zover de klant zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van haar nakomt, zijn capaciteit niet is beperkt en STORCH geen eigendoms-voorbehoud geldend maakt door uitoefening van een bevoegdheid als bedoeld in lid 3 van dit artikel. Mocht dit echter het geval zijn, kan STORCH eisen dat de klant haar zijn gece-deerde vorderingen en hun schuldenaren mededeelt, alle voor de inning vereiste inlichtin-gen verstrekt, de bijbehorende bewijsstukken afgeeft en de cessie mededeelt aan de schul-denaren (derden). Daarnaast kan STORCH in dit geval de bevoegdheid tot wederverkoop en verwerking van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, herroepen.
(d) Indien de te realiseren waarde van de zekerheden de vorderingen van STORCH met meer dan 20% overstijgt, zal STORCH op verzoek van de klant door haar gekozen zekerheden vrijgeven.


§ 9 Garantie

(1)           Ledere aanspraak op garantie veronderstelt dat de klant alle op grond van § 377 HGB vereiste controle- en reclameverplichtingen behoorlijk vervult. De geleverde goederen dienen onver-wijld na de aflevering bij de klant of bij de door hem aangewezen derde zorgvuldig te worden onderzocht. Kennelijke tekortkomingen (inclusief onjuiste en verminderde levering), die bij een onverwijld zorgvuldig onderzoek aan het licht waren gekomen, gelden als door de klant aanvaard, tenzij STORCH binnen een week na aflevering een schriftelijke klacht ontvangt. Verborgen gebreken van de geleverde goederen gelden als door de klant aanvaard, indien de schriftelijke klacht aan STORCH niet onverwijld plaatsvindt zodra deze kenbaar zijn gewor-den. Indien de klant het zorgvuldige onderzoek en/of de melding van de klacht nalaat, is de aansprakelijkheid van STORCH voor de niet gemelde tekortkoming uitgesloten. De klant wordt niet ontslagen van zijn controleverplichting, indien hij doorverkochte goederen wegens gebreken heeft teruggenomen als bedoeld in § 478 BGB. Als hij in een dergelijk geval de klachten van zijn afnemer niet onverwijld vermeldt, wordt de levering ondanks de gebreken geacht door de klant te zijn aanvaard.

(2)           Mocht de levering een gebrek vertonen en de klant het gebrek tijdig te hebben gemeld, kan de klant herstel vragen in de vorm van opheffing van het gebrek of levering van een product zon-der gebreken. STORCH dient binnen een redelijke termijn - naar haar keuze- een vervangende levering of herstel uit te voeren. De klant dient STORCH in totaal twee herstelpogingen te gunnen, tenzij de klant STORCH vooraf een redelijke termijn heeft gesteld die zonder resul-taat is verstreken. Indien de door de klant gewenste wijze van herstel slechts mogelijk is tegen onevenredige kosten, is de aanspraak van de klant beperkt tot de andere wijze van herstel.

(3)           Van STORCH kan geen herstel worden verlangd gedurende de periode dat de klant in verzuim is met meer dan onbeduidende verplichtingen uit de overeenkomst. Dit geldt niet, indien de klant een recht op niet-nakoming of retentie geldend kan maken. De klant kan betaling slechts uitstellen vanwege gebreken of zich andere nakomingsverplichtingen voorbehouden, indien de hoogte van de achtergehouden vergoeding in een evenredige verhouding staat tot de omvang van het gebrek.

(4)           Op verzoek van STORCH dient een betwiste levering franco aan STORCH te worden terug-gezonden. Indien de klacht terecht is, vergoedt STORCH de kosten van het goedkoopste ver-voer; dit geldt niet, indien de kosten worden verhoogd doordat de goederen zich bevinden op een andere plaats dan die van het daarvoor bestemde gebruik.

(5)           In geval van mislukking, dat wil zeggen onmogelijkheid, onredelijkheid, weigering of oneven-redige vertraging van het herstel of de vervangende levering, kan de klant de overeenkomst ontbinden en de koopprijs naar evenredigheid verminderen. Bij een onbeduidende tekortko-ming bestaat geen recht op ontbinding.

(6)           Aanspraken van de klant op schadevergoeding bestaan ook bij gebreken slechts overeenkom-stig het bepaalde in § 10 van deze AGB.


§ 10 Aansprakelijkheid

(1)           De aansprakelijkheid van STORCH voor schade, om het even op welke juridische grondslag, in het bijzonder onmogelijkheid, verzuim, gebrekkige of onjuiste levering, schending van de overeenkomst, overtreding van verplichtingen bij onderhandelingen en onrechtmatige daad is als volgt beperkt, voor zover het daarbij telkens aankomt op een toerekenbare tekortkoming:

(2)           STORCH is aansprakelijk voor schadevergoeding – om het even op welke juridische grond-slag – in het kader van aansprakelijkheid voor opzet en grove nalatigheid (grove schuld).
Bij enkele nalatigheid is STORCH, onverminderd een geringere aansprakelijkheid op grond van wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld zorgvuldigheid in de eigen aangelegenheden), uit-sluitend aansprakelijk voor
(a) schade door aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid,
(b) schade door een niet onaanzienlijke schending van een wezenlijke verplichting uit de overeenkomst (een verplichting waarvan de nakoming de correcte uitvoering van de over-eenkomst pas mogelijk maakt en waarvan op de nakoming door partijen bij de overeen-komst gewoonlijk mag worden vertrouwd); in dit geval is de aansprakelijkheid van STORCH echter beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, gebruikelijk optredende schade.

(3)           De beperkingen van de aansprakelijkheid die voortvloeien uit lid 2 gelden ook bij de niet-nakoming van verplichtingen van respectievelijk ten gunste van personen wier handelen of na-laten op grond van wettelijke voorschriften voor rekening van STORCH komt.

(4)           De beperkingen van de aansprakelijkheid die voortvloeien uit lid 2 gelden niet, indien STORCH een gebrek opzettelijk heeft verzwegen of een garantie voor eigenschappen van de goederen heeft gegeven alsmede voor aanspraken van de klant uit hoofde van productaanspra-kelijkheid.

(5)           Wanneer STORCH technische informatie verstrekt of advies geeft en deze informatie of dat advies geen deel uitmaakt van de door haar verschuldigde overeengekomen prestatie, wordt het kosteloos gegeven en onder uitsluiting van iedere aansprakelijkheid.


§ 11 Verjaring

In afwijking van § 438 lid 1 onder 3 BGB bedraagt de algemene verjaringstermijn voor aanspraken uit hoofde van gebrekkige zaken en rechtsgebreken op grond van § 9 van deze AGB één jaar vanaf de aflevering van de goederen aan de klant. De verkorting van de garantietermijn tot één jaar geldt niet, indien de vervangingsplicht berust op lichamelijke schade of schade aan de gezondheid vanwege een aan STORCH toe te rekenen gebrek of op opzettelijk gedrag of grove nalatigheid van STORCH of haar hulppersonen.


§ 12 Slotbepalingen

(1)           Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

(2)           Indien de klant een handelaar is, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar li-chaam, of indien hij in de Bondsrepubliek Duitsland geen forum heeft gekozen, is voor alle geschillen ontstaan uit hoofde van de relatie tussen STORCH en de klant uitsluitend de rechter bevoegd van – naar keuze van STORCH – de vestigingsplaats van STORCH of die van de klant. Voor procedures tegen STORCH is in dit geval echter uitsluitend bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van STORCH. Deze regeling geldt onverminderd dwingende wettelij-ke bepalingen over exclusief bevoegde rechters.

Bij onenigheid over de uitleg van deze tweetalige overeenkomst zal de Duitse tekst maatgevend zijn.

Neem contact met ons op

Bent u een professionele eindgebruiker van schildergereedschappen en -materialen en bent geïnteresseerd in onze producten en diensten?

U kunt ons bereiken via de volgende telefoonnummers:
Telefoon: +32 (9)238 21 81 en +32 (9)361 31 36
Fax: +32 (9)229 31 99
Technische hulplijn: +32 (0)474 81 43 14

Persoonlijke verkoopadviseur in de buitendienst
Een van onze verkoopadviseurs in de buitendienst helpt u graag verder. U vindt uw contactpersoon snel met behulp van de zoekfunctie op basis van de postcode.